دیروز یادم رفت بگم بالاخره اون مقاله ی کذایی بعد از دو سال وضعیتش توی سایت به accept تغییر کرد لبخند.

---

استاد ایمیل زده من مریضم، قرار امروزم اسکایپی بذاریم!