امروز هرچی از صبح صبر کردم اتفاق خاصی بیفته که بیام بنویسم، نیفتاد نیشخند. گفتم شاید عصری بیرون بریم که اونم نرفتیم!

دیشب هم که اتفاق خاصی نیفتاد. رفتیم مهمونی و تا ساعت 1:15 اونجا بودیم دیگه. واقعا نمی دونم چهار نفر آدم چقد حرف داشتیم یعنی؟ یعنی ما نفری یه ساعت به طور میانگین حرف زدیم؟متفکر