نه روز دیگه بیشتر نمونده لبخند.

چقدر خوبن این عددای تک رقمی.