گرچه عاشورا رد شده، ولی من یه متن کوتاهی یه جا دیدم که خیلی دوست داشتم. صحت و سقمش رو هم به عهده نمی گیرم که آیا آقای حائری این حرفو زدن یا نخیر. لطفا شما اصل مطلبو بگیرین، به اینکه کی گفته کاری نداشته باشین:

 

آیت الله محی الدین حائری شیرازی: حضرت حسین (علیه السلام) در شب عاشورا یک جور سخن گفت و در روز عاشورا یک جور دیگر: شب عاشورا، سخن از ( نمیخواهم، احتیاج ندارم، بروید ، بیعتم را برداشتم) بود، روز عاشورا میگوید: بیائید به من کمک کنید، آیا یاور و مددکاری هست؟ هل من ناصر ینصرنی؟ شب صحبت میکند تا مبادا خبیثی در بین طیب ها باشد، و روز سخن میگوید تا مبادا طیبی در بین خبیث ها مانده باشد، شب غربال میکند تا فقط صالحان بمانند و روز غربال میکند تا فقط اشقیاء در مقابل او ایستاده باشند، آنکه در عرفه آنچنان میگرید، میتواند در عاشورا جهانی را اینچنین بگریاند.