یه دانشگاهایی هم وجود دارن تو آلمان، به مسئول گروهتون ایمیل می زنی میگی من یه نامه میخوام که توش گفته باشه من تحصیلمو به انگلیسی انجام دادم. فرداش بهت جواب میده، یه فایل پیوست می کنه که توش به آلمانی نوشته این آدم تحصیلشو به انگلیسی انجام داده خنثی.