امروز (برای ما هنوز شنبه است) جلسه ی قرآنمون بود. فردا با دو تا پست قرآنی در خدمتتون خواهم بود لبخند. یکیش آیه هایی که دوستمون در آورده بودن از سهم قرآن خودشون و یکی هم بحث هایی که تو جلسه ی قرآنمون شد لبخند.

--

امروز دوازدهمین روزی بود که روزه داشتم.