این روزا زیاد می خندم. نمی دونم تاثیر زعفروناس که هر روز دارم می ریزم تو غذا یا تاثیر دختر 21 ساله ی خوش خنده ای که تو کلاس هر روز کنارم می شینه چشمک. به هر حال هر چی هست، ما که راضی ایم لبخند. واقعا بعد از مدت ها این کلاس اولین جاییه که از ته دل انقد می خندم که اشکم در میاد. اونم چند بار در روز!! حتی وقتی تو خونه دارم اتفاقایی که افتاده رو برای همسر تعریف می کنم.