تقصیر خودتونه دیر میشه پست گذاشتنم دیگه. اگه عکس نمی خواستین انقد طول نمی کشید چشمک.

--

اینا همه اش عکسای موزه ی اورسای هست.

این تصویر ون گوک هم که مطمئنا خیلی جاها دیدین:

این یکی از اون کمدایی بود که گفتم خوشمون اومده بود و دوست داشتیم تو خونه مون داشته باشیم مژه.

این میزا هم همین طور:

دو تا تصویر از رودخونه ی سن:

این مجسمه هم بالای کاخ اورسای بود. یعنی در واقع یه بالکن بود که میذاشت آدم بره نزدیک این مجسمه.

اینم کافه-رستوران که داخل موزه بود:

نمای کلی موزه: