این دیگه سری آخر عکساس:

این یه سری جواهرات سلطنتی بود تو کاخ ورسای:

اینجا بیرون موزه ی لووره:

این دروازه هم خیلی دور نبود از موزه ی لوور. البته من اینا رو نرفتم، همسر خودش رفت عکس گرفت. من فقط از دور نگاه کردم!

اینم که دوباره محوطه ی موزه ی لووره:

اینم دو تا عکس پانوراما از همون دور و بر موزه ی لوور:

دوباره رود سن:

ایده ای ندارم اینجا کجاست!

قفل هایی که به نرده ی پل بسته شده!

پیر هرمه:

علامت پیر هرمه:

همون نزدیک پیر هرمه نشسته بودیم شیرینی هامونو بخوریم که این بنا کنارمون بود. کلیسائه.

و اینم آخرین عکسا. شانزه لیزه دم غروب: