هم دیشب، هم پریشب خوابای پریشون می دیدم. جالبه که اخیرا هیچ مشکل خاصی ندارم که بگم توی روز دارم به اونا فکر میکنم، اعصابم به هم ریخته است یا یه چیزی مثل این. حتی زیاد هم شام نخوردم هیچ کدوم از شبا!

واقعا نمی دونم چه اتفاقی قراره بیفته، خدا به خیر کنهناراحت.