خب ادامه ی پست قبلی، کتاب عایشه بعد از پیامبر

تا اینجا گفتم که پیامبر داشت اون طرف مردمو به اسلام دعوت می کرد.

مردم هم از این محل شعر و شاعری میرن اون سمت که پیامبر داشته صحبت می کرده. پیامبر داشته میگفته مردم مش.روب نخورین، قمار نکنین، زنا نکنین.

بعد این شاعره که داره این خاطره رو تعریف می کنه به شنونده اش میگه، این حرفش واقعا درست میگه، من اگه مش.روب نمی خوردم، عصبانی نمیشدم، کنترل عقلمو داشتم و باقی مانده شو به صورت اون شاعر نمی ریختم. اگه قمار نمی کردم پولامو از دست نمی دادم و اگه زنا نمی کردم کلی از پولام خرج اون زن ها نمی شد و الان از پولدارای مکه بودم و محتاج این نبودم که تو خونه ی تو باشم!