از کتاب عایشه بعد از پیامبر:

این قسمت رو عمرو نقل می کنه که توی کارای خونه به عایشه کمک می کرده (البته اینکه چی شده که این آدم این کارو می کرده خودش داستان داره و به جهت مرفه بودن پیامبر و خانواده اش نبوده اصلا!):

بعد از دو روز که در خانه ی عایشه مشغول کار بودم چیزی دیدم که تا آن تاریخ به نظرم نرسید و مشاهده کردم که عایشه قلمی به دست گرفت و در دواتی که در مقابل او بود فرو برد و مشغول نوشتن شد. من تا آن تاریخ ندیده بودم که یک زن بتواند نویسندگی کند و از عایشه پرسیدم که این چیست که می نویسی؟ عایشه گفت: این تاریخ وقایع است که می نویسم ولی برای خود تحریر نمی کنم زیرا حافظه ی من قوی است و هیچ چیز را فراموش نمی نمایم بلکه از این جهت می نویسم که دیگران در زمان من و یا بعد از من، بخوانند و از وقایع این عصر مطلع شوند.

---

برام خیلی جالب بود که عایشه تاریخ نویسی کرده باشه. خب پس این کتابی که نوشته کی چاپ میشه؟! اصلا اسمش چیه؟! واقعا یعنی تا الان چاپ شده؟ (فکر کنم هنوز داره ممیزی میشهنیشخند) یا منظورش همین نقل قول هایی هست که از عایشه میشه؟ ولی تا جایی که من شنیدم همیشه دیدم گفته باشن عایشه گفته، نشنیدم جایی ارجاع داده باشن به کتابی یا نوشته ای که مال عایشه بوده باشه!

جالبه که توی این کتاب عایشه بعد از پیامبر با هر کس که صحبت کرده، طرف از حافظه ی عایشه به طرز عجیبی تعریف کرده!