این کتاب 110 سرمشق از سخنان حضرت علی تموم شد! دیگه پست نمیذارم ازش (نمردیم و یه کتابو تا آخر خوندیمنیشخند)

از این به بعد فقط از کتابای دیگه میذارملبخند.