این شعرو توی یه وبلاگ دیدم، واقعا این قدر قشنگ بود اصلا نتونستم ازش بگذرم!!

چو شدی به طور سینا ارنی* نگفته بگذر
که نیارزد این تمنا به جواب لن ترانی**

چو شدی به طور سینا ارنی بگو و مگذر
تو صدای دلت بشنو ،چه تری چه لن ترانی

چو رسی به طور سینا ارنی بگو نگذر
که رسد ز دوست حرفی چه ترا چه لن ترانی

ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد
تو که بامنی همیشه چه جواب لن ترانی

 

* ارنی یعنی "خودت را به من نشان بده"، جمله ای که حضرت موسی وقتی رفت به طور سینا به خدا گفت.

** لن ترانی یعنی "هرگز مرا نمی بینی"، جمله ای که خدا در جواب حضرت موسی میگه.