از کتاب مقامات العلیه:

فراموشى از اعمال و غفلت از محاسبه آنها:

... این سبب کلى هلاکت اکثر مردمان است ، چنانچه تاجر اگر هر چند یکدفعه بحساب خود نرسد و از سود و زیان و دخل و خرج و کارکنان غفلت نماید اندک وقتى همه سرمایه او بر باد رود و ورشکست شود.

---

این آخرین پست مربوط به این کتاب بود. این کتاب هم به سلامتی تموم شد.