آیا می خواد شما را آگاه سازم که شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ بر هر شخص دروغگوی بدکار.

سوره ی شعرا، آیه ی 221 و 222.