از کتاب از آگاهان بپرسید (جلد اول):

کلا این کتاب بیشتر تلاش می کنه حقانیت شیعه رو اثبات کنه.

تو یه قسمت کتاب سه دلیل می شمره برای برتری تشیع بر تسنن که دلیل سومش اینه:

"اعتراف و اقرار به اینکه هرچه کتاب دارند، احتمال اشتباه در آنها می رود و هیچ کتاب صد درصد صحیح و معتبری جز کتاب خدا که باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد، ندارند. کافی است بدانی که مهم ترین کتاب نزد آنان اصول کافی است و با این حال، گواهی می دهند که هزاران حدیث نادرست در آن وجود دارد؛ از این رو است که همواره علما و مجتهدینش دنبال بحث و بررسی و تحقیق هستند و جز روایت هایی که از نظر متن و سند، ثابت و محقق گردد و با قرآن و عقل نیز معارض نباشد، نمی پذیرند.

ولی اهل سنت، خود را متعهد و ملزم به کتاب هایی می دانند که نامشان صحاح است به این اعتبار که هرچه در آنها آماده است، صحیح می باشد و بیشتر آنان این رای را با وراثت از پیشینینان و بدون هیچ بحث و تقحیقی به دست آورده اند، وگرنه بسیاری از احادیثی که در این کتابها نقل و روایت شده اند، بر هیچ دلیل علمی استوار نیست و کفر محض از آن پیداست و با قرآن و اخلاق و رفتار رسول خدا (ص) منافات و تعارض دارد."