دچار مغزپکیدگی مفرط شدم. کسی براش درمانی داره؟چشمک

هر بار اجرای برنامه ام حدود یه ربع وقت می گیره. بعدش تازه باید نتیجه ها رو صد بار از این ور به اون ور کپی کنم! تا بالاخره یه جوابی بگیرم که آخرش هم می بینم، حتی یه اپسیلون هم فرقی با جواب قبلی نداره!!

دیگه مخم پکید! میرم یه کم کلیدر بخونم، شمام برین یه کم کلیدر بخونین چشمک.