دیروز همسر بلیت خرید برای خودش؛ برای ایران؛ من نمی رم، همسر تنها میره.

فعلا همین.