امروز داشتم دنبال تقویم قمری آلمان می گشتم تو سایت مرکز اسلامی هامبورگ، سر از اینجا در آوردم.

تقویمو که پیدا نکردم، ولی از بین چیزایی که تو لینک بالا نوشته بود، دو تا جمله اش خیلی برام جالب بود. اولیش که حقیقت محض بود:

سکوت چیست؟ پوشاندن عیب دیگران، انسان ساکت همواره آسوده و همدمش در آرامش است.

مخصوصا اون تیکه ی دومش! آدم وقتی با یکی نشست و برخاست داره که همیشه ساکته، اصلا یه احساس آرامشی داره که نگو. خیالت راحته، طرف نه زیرآبتو می زنه، نه بهت فحش میده، نه دعوا می کنه، نه غیبت می کنه. اصلا فرشته است این آدم!

دومیش برام خیلی جدید بود. تا حالا معنی دقیقشو نمی دونستم:

کَرَم چیست؟ بخشش قبل از خواهش، داوطلب بودن در انجام کارهای نیک و اطعام در قحطی.