امروز

 

امروز صبح من به نظر خودم اونقدر حالم خوب نبود که برم بیرون، هرچند که روز قبلش با همسر صحبت کرده بودیم که امروز که صبح جمعه است بریم آرامستان (البته تو شهر ما کلمه ی دیگه ای براش به کار می برن چشمک).

از طرف دیگه مامان بزرگ همسر هم از اربعین تا (به قول ما) چهل و هشتم (یعنی شهادت امام رضا) هر روز روضه داره، هر سال. قصد داشتم اونم یه روز برم. از اون طرف مامانم هم گفته بود منم یه روز می خوام بیام، هر وقت خودت خواستی بری بگو تا منم بیام با هم بریم.

صبح همسر گفت به مامانت زنگ بزن ببین اگه می خواد بره روضه که من برم دنبالش، ببرمش روضه، آخه می خواست مامان و خواهرش رو که یه جورایی میزبان حساب میشن، ببره. منم به مامانم زنگ زدم، گفت من لباسامو پوشیدم که خودم برم! هیچی دیگه، توی رودرواسی منم مجبور شدم امروز برم روضه. واقعا حس و حالشو نداشتم ولی خب نمی شد که همسر هلک و تلک بره خونه ی مامان من، اونو ورداره ببره خونه ی مامان بزرگش، منم بشینم تو خونه که! گفتم پس منم میام. این شد که سریع لباس پوشیدم، همسر اول مامان و خواهرش رو رسوند، بعد رفتیم دنبال مامان من و با هم رفتیم روضه. بماند که واقعا توی روضه حتی یه کلمه به اطلاعات من اضافه نشد و این روضه رفتن برای من صرفا جنبه ی احترام گذاشتن نداشت، نه استفاده از چیزایی که گفته میشه. به هر حال یه ساعتی طول کشید و بعدش همسر اومد دنبالمون.

منم به همسر گفتم پس از همین جا بریم آرامستان دیگه. مامانم هم گفت میاد. با هم رفتیم آرامستان و بعد مامانمو رسوندیم و برگشتیم خونه ی همسر اینا.

عصری هم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، فقط فرهنگ خونه به شکل عجیبی آلمانی شده بود نیشخند، چهار نفر بودیم تو خونه، همه در حال مطالعه از خود راضی.

بعد از غروب هم یه مهمونی رفتیم من و همسر و برگشتیم. حالا میام تو یه پست جدا، یه کمی از اون چیزایی که توی کتاب امروزم خوندم می نویسم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
لیلی

امان از این روضه ها و مجلس ها و ... که به خاطر احترام دیگران رفت. ولی من همیشه دلم رو خوش می کنم اگر به اطلاعاتم اضافه نشد حداقل در مجلسی یودم که یاد اهل بیت در اون جاری بوده