امروز خود را چگونه گذراندیم؟!

امروز از صبح سر نوشتن همین برنامه ام که قراره این مرحله اش تموم بشه!! هم چنان ره مردان بزرگ ادامه دارد! هی منتظر شدم تموم بشه، گفتم میام یه پست خوشحالانه می نویسم میگم تموم شد ولی خب تموم نشده هنوز! یعنی هرچی می نویسم هی گیرای کوچیک داره که باید رفع کنم.

حالا قراره هر وقت تموم شد واقعا بیام یه پست شادمانانه بنویسمنیشخند.

صبح ساعتمو واسه 5:51 کوک کرده بودم، همسر خودش واسه 5:50 کوک کرده بود. من عمدا یه دقیقه دیرتر کوک کردم که احیانا اگه ساعت گوشی من یه کمی جلوتره، زودتر از گوشی اون زنگ نخوره. آخه صبحا خیلی خوابیدن واسش غنیمته. اگه من باعث شم زودتر بیدار شه منو میخورهنیشخند.

صبح وقتی گوش اون زنگ زد منم بیدار شدم ولی نمی دونم چرا گوشی منم کوکشو بست! منم حدس زدم که حتما نمی خواد صبحانه بخوره، خواسته گوشی من سر و صدا نکنه. البته بعدا معلوم شد که چون نمی خواسته صورتشو بزنه و میخواسته ده دقیقه بیشتر بخوابه گوشی منو کوکشو بسته. بعدش هم گوشیو پرت کرد روی فرش (یا به روایت خودش از دستش افتادچشمک) و گوشیم ضربه مغزی شد و خاموش شد! منم به دلیل همون حدس اولیه ام مبنی بر صبحانه نخواستن همسر به خواب نازم ادامه دادم و ساعت 7:29 دقیقه بیدار شدم! این یعنی یه دقیقه مونده به زمانی که به طور معمول گوشیم زنگ می زنه (البته وقت هایی که مثل امروز دوباره میخوابم).

خلاصه امروز روزمو از ساعت 7:29 دقیقه شروع کردمنیشخند تا هم اکنون هم نتیجه ی رضایت بخش نهایی رو نگرفتم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید