این روزا

این روزا حسابی حالمون گرفته است، از بس که کارامون زیاده...

امروز صبح مقاله ی خواهر بزرگترو براش سابمیت کردم، حداقل خیالم از بابت کار اون راحت بشه تا وقتی که جواب مقاله اش بیاد!

کار خودم هم که، با این هم زحمت و هی این مقاله رو خوندن اون مقاله رو خوندن، هنوز کمتر از 5 صفحه نوشتمناراحت!!!

میخوام یه کم دیگه بهش اضافه کنم و یه نسخه ی دیگه بدم به استاد. فردا باید ببینمش، دوست ندارم باز غر بزنه اینش این جوریه اونش اون جوریهناراحت.

/ 0 نظر / 2 بازدید