چیزایی که امروز یاد گرفتم

از کتاب عایشه بعد از پیامبر:

چرا پیامبر با حفصه ازدواج کرد؟

بعد از جنگ احد، چون تعداد زیادی از زنا بیوه شدن و بچه ی بی سرپرست داشتن و خودشون هم سرپرست نداشتن دیگه، پیامبر پیشنهاد داد که هر کس از مردا با یکی از این بیوه ها ازدواج کنه.

دو نفر از پیامبر خواستن که اونا رو از این کار معاف کنه، یکی حضرت علی که به پیامبر گفت من انقدر به فاطمه علاقه دارم که نمی تونم زن دیگه ای بگیرم و نفر دیگه ابوبکر که به پیامبر گفت چون سالخوره است نمی خواد ازدواج کنه مجددا.

از بین سایرین عثمان داوطلب بود که با یکی از بیوه ها ازدواج کنه. از طرفی دختر عمر بن خطاب هم از جمله بیوه های جنگ احد بود. عمر به عثمان پیشنهاد میده که با دخترش،حفصه، ازدواج کنه ولی عثمان امتناع می کنه. عمر هم خیلی ناراحت میشه، چون اگه عثمان داوطلب ازدواج با بیوه ها نشده بود، کسی به زور نمی خواست دخترش رو به زنی به کسی بده و عمر هم به دلیل داوطلب شدن عثمان این پیشنهاد رو به اون داده بود و حالا عثمان رد کرده بود.

طبق گفته ی اون کسی که داره تعریف می کنه، بعد از اینکه عثمان از ازدواج با حفصه امتناع نمود، اگر داماد پیامبر نبود، در همان لحظه به دست عمربن خطاب کشته میشد.

ولی چون داماد پیامبر بود، عمر به احترام پیامبر از قتلش صرف نظر می کنه و موضوع رو به پیامبر می گه و پیامبر هم برای اینکه عمر رو راضی کنه و از خشمش کم کنه،  موافقت می کنه که با حفصه ازدواج کنه.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
دیانا

اجازه هست که لینکتون کنم؟