چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب مقامات العلیه:

در باره ی حب جاه و مال:

محبت جاه و شهرت از محبت مال بیشتر است و حقیقت این صفت تسخیر قلوب مردم و مالک شدن دلهاى ایشان است و آن از مهلکات عظیمه است، ... و در خبر است که دو گرگ درنده که در جایگاه گوسفندان رها کرده باشند اینقدر از گوسفندان را فاسد نمیکند که دوستى مال و جاه در دین مسلمان...

و ضد محبت جاه، محبت گمنامى است، که آن شعبه اى است از زهد و از صفات حسنه مقربین و از علائم اهل بهشت است و خدا دوست دارد شخص گمنام را بلکه در بعضى روایات است که: حقتعالى در مقام منت بر بعضى از بندگان خود میفرماید که آیا انعام به تو نکردم ؟ آیا تو را از مردم پوشیده نداشتم ؟ آیا نام تو را از میان مردم گم نکردم ؟ بلى چه نعمت بالاتر از اینکه کسى خداى خود را بشناسد و بقلیلى از دنیا قناعت کند و کسى او را نشناسد چون شب درآید بعد از عبادت خود به امن و استراحت بخوابد و چون روز شود بخاطر جمع بشغل خود بپردازد.

---

صفت بیستم ، محبت ثناء و مدحت و کراهت از مذمت است ، و آن نتیجه حب جاه و از مهلکات است زیرا که چنین کس پیوسته طالب رضاى مردم است.... و روایت شده که روزى مردى مدح دیگرى را در خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم کرد، آنحضرت فرمود: که اگر آنکسى را که مدح کردى حاضر بود و به مدح تو راضى میبود و به این حالت مى مرد داخل آتش میشد.

و اما بدى کراهت از مذمت پس آن نیز بالمقایسه معلوم شد، و علاج آن، آن است که تامل کنى اگر آن شخص در آن مذمت راستگو است و غرضش نصیحت است پس چه جاى کراهت است؟ بلکه سزاوار است که شاد شوى و او را دوست خود دانى و سعى کنى در ازاله آن صفت مذمومه.

و اگر غرضش ایذاى تو است باز هم باید شاد شوى و دشمنى او را در خود نگیرى چه ترا آگاه کرد بعیبى که جاهل به آن یا به قبح آن بودى.

و اگر در آن مذمت دروغگو بوده پس بدانکه افتراى او کفاره گناهان تو است.

و علاج عملى حب مدح آن است که چون کسى مدح او را گوید روى از او بگرداند و سخن او را قطع کند و آنچه مقصود او است بعمل نیاورد تا بتدریج این صفت نقص از او زایل شود.

----

صفت بیست و یکم ریا است که عبارت است از طلب کردن اعتبار و منزلت در نزد مردم بوسیله افعال پسندیده و یا آثارى که دلالت بر صفات نیک کند.
(مراد از آثار داله بر خیر افعالى است که خود آن فعل خیر نباشد و لکن از آن پى به امور خیریه توان برد مثل اظهار ضعف و بیحالى بجهت فهمانیدن کم خوراکى و روزه بودن یا بیدارى شب و مثل آه بى اختیار کشیدن بجهت اظهار آنکه بفکر خدا یا یاد روز جزا افتاده است و امثال اینها)...

در حدیث نبوى صلى الله علیه و آله و سلم است که ریا شرک اصغر است و در روز قیامت ریاکار را بچهار اسم میخوانند و میگویند اى کافر اى فاجر، اى غادر، اى خاسر، عمل تو فاسد و اجر تو باطل شد تو را امروز پیش ما نصیبى نیست ، بگیر مزد خود را از آنکه عمل براى او مى کردى .

و بدان که ماده مرض ریا طمع در مال و منافع مردمان یا محبت مدح و ستایش ایشان است ، و علاج آن قطع اصل ماده و تفکر در ضرر و مفاسد آن است.

و ضد ریا اخلاص است و آن مقامى است رفیع از مقامات مقربین... و از جناب امیر (علیه السلام ) مروى است که چندان در قید بسیارى عمل نباشید، در قید آن باشید که بدرجه قبول برسد.

و بس است در مدح این صفت آنکه حقتعالى از زبان شیطان پلید در قرآن مجید حکایت فرموده که آن لعین قسم بعزت رب العالمین یاد کرده که جمیع بندگان را گمراه کند مگر اهل اخلاص را.

---

صفت بیست و سوم ، غرور است که منشاء اکثر فساد و آفات و شرور است و مراد فریفته شدن بشبهه و خدعه شیطان است در ایمن شدن از عذاب حقتعالى و مطمئن شدن به امرى که موافق هوا و ملایم طبع باشد چون بیشتر مردم بخود گمان نیک دارند و اعمال و افعال خود را درست پندارند و حال آنکه در آن گمان خطا کرده اند پس ایشان مغرورند مثل کسانى که مال مردم را گرفته و بمصرف خیرات و مبرات میرسانند و آنها را عمل نیک خود پندارند.

و بدان که اهل غرور و غفلت بسیار و طوایف مغرورین بیشمارند و تعداد آنها بطریق اجمال از این قرار است:

اول طایفه کفار و صاحبان مذاهب فاسده که مغرورند به شبهات واهیه،

دوم طایفه فرورفتگان بشهوات دنیویه از اهل فسق و معاصى..

سوم مغرورین طایفه اهل علمند که سبب غرور آنها، یا دانستن علم صرف و نحو یا منطق یا معانى یا اصول یا دارا بودن قوه عبارت فهمى یا تکمیل نمودن آداب مناظره و ایراد و شکوک و شبهات یا کامل کردن فن عبادات و معاملات و امثال اینها، و از این طایفه هستند جمعى که نفسهاى ایشان باخلاق ناپسند آکنده و لکن غرور و غفلت ایشان را بجائى رسانده که گمان میکنند که شاءن ایشان بالاتر از آن است که صفت بدى در آنها باشد و اخلاق رذیله را در عوام الناس منحصر میدانند.

چهارم: مغرورین از طایفه واعظانند و اهل غرور ایشان بسیار است، گروهى از احوال نفس و صفات آن از خوف و رجاء و توکل و رضا و غیر اینها سخن گویند و چنان پندارند که به گفتن اینها خود نیز متصفند، و حال آنکه در این صفات از پایه ادناى عامى ترقى ننموده اند، گروهى دیگر خود را مشغول قصه خوانى و نقالى ساخته و در کلمات خود سجع و قافیه به هم انداخته سعى در تحصیل قصه هاى غریبه و احادیث عجیبه مینمایند و طالب آنند که مستمعان صدا را به گریه بلند کنند، و صورت را بخراشند و از شنیدن کلمات او اظهار شوقیه نمایند، و از انواع این امور لذت مى برند و بسا باشد که قصه هاى دروغ جعل نمایند از براى رقت عوام و شوق و میل ایشان.

پنجم مغرورین از اهل عبادتند... گروهى ... از اهل عبادت به حج و زیارت خود فریفته شوند و برخى دیگر ببعضى از اعمال صالحه چون قرائت قرآن و نماز شب و غسل جمعه و کثرت ذکر یا خواندن ادعیه و تعقیبات مغرور شوند.
ششم طایفه اهل تصوفند و مغرورین ایشان از هر طایفه بیشتر است جمعى قلندرانند که صاحبان بوق و شاخند و به آنها مغرورند و آنها ارذل ناس و اذل مردمند.

گروهى دیگر دست از شریعت مقدسه برداشته و اساس دین و ملت را نابود انگاشته و احکام خدا را پشت پا زده و مباحى مذهب گشته اند نه حلال میدانند نه حرام از هیچ مالى اجتناب نمیکنند، گاهى مى گویند که خدا از عبادت مالى بى نیاز است چرا خود را به عبث رنجه داریم ، و زمانى گویند خانه دل را باید عمارت کرد اعمال ظاهریه را چه اعتبار و در انواع معاصى فرو روند و میگویند نفس ما به مرتبه اى رسیده است که امثال این اعمال ما را از راه خدا باز نمى دارد و ضعفاء نفوس محتاج به عبادت و طاعتند. و این گمراهان مرتبه خود را از پیغمبران و اوصیا بالاتر مى دانند.

هفتم : مغرورین از طایفه اغنیا و مال دارانند و غرور ایشان نیز از راه هاى بسیار است ، بعضى گمان کنند که اقبال و سعه دنیایى نتیجه قرب بخدا است و به این سبب خود را بر فقرا ترجیح دهند.


 

/ 4 نظر / 5 بازدید
پیرامید

نمی دونم چرا جدیدا از مطالب این کتابه خوشم نمیاد [خنثی]

پیرامید

دیوونه! [خنده] من با تو چی کار دارم؟ من با نویسنده این کتابه مشکل پیدا کردم!![نیشخند]

صبا

اتفاقا من از مطالب این کتابه خیلی خوشم میاد. خیلی مبتلابه هست. نکات ظریفی رو میگه . مخصوصا این قضیه غرور خیلی شایعه. دقیقا احساس میکنم کتاب پزشکیه بعضی مرضای آدم رو خیلی دقیق گفته متاسفانه[خنثی]

لیلی

ای خدا چقد زندگی سخته. آدم بره توی کوه و بیابون زندگی کنه راحت تره!