چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

خب، دوباره میریم سر قسمت هایی از کتاب کلیدر. بازم (برای کسایی که احیانا اولین پستی هست که در مورد این کتاب می خونن) تاکید می کنم که این کتاب یه رمانه و متن کاملا سلیس و شیوایی داره. قسمت هایی که من انتخاب کردم ممکنه یه کمی فلسفی یا اخلاقی به نظر بیان. اما کلیت کتاب این طوری نیست.

 

 

- بانک، سی تومن!

خاموشی قمار می باید بر همه، سلطان شده باشد. افسون بازی. خاموشی پر تب و تاب. کوشش پنهان. اضطراب نهفته. دلهره ی خاموش. هر بازیگر، در اندیشه ی برگ خود. در اندیشه ی خود. قمار، بروز و تجلی فردیت. هرچه بر محور "من" می چرخد.

"تو نابود شو! دردی نیست. اگر خواستم بعدا دستت را می گیرم. اول، من!".

----

مرگ و مرد دو خصمند زیر یک سقف.

----

- چی می خواهی برایت فراهم کنم، ارباب؟

- خدا را می خواهم، خدا را.

----

- چه راهی را پیشنهاد می کنی تو؟

- آتش به جای باد. پیشنهاد من این است.

- بازش کن مطلب را.

مطلب اینکه حرف، باد است. اما فکر آتش است. آتش را اول باید گیراند، باد خودش به آن دامن می زند. کاری باید کرد که خود مردم زبان باز کنند. نباید عادتشان داد به اینکه دیگری به جای آنها بگوید و به جای آنها تصمیم بگیرد. برای اینکه خود مردم بان باز کنند، اول باید چیزی در آنها برانگیخته شده باشد تا آنها بخواهند بر زبان بیاورندش..... من اینجا و دلبرم آنجا، نمی شود. نمی شود موتور ماشین اینجا افتاده باشد و چرخ و پر ماشین آنجا، در بیابان افتاده باشد تا گهگاه موتور را حمل کنی و ببری و باز خاموشش کنی و موتور را باز کنی بیاوری شهر و بیندازی کنج گاراژ و بروی دنبال کار خودت. موتور ماشین، همان جا باید باشد. همه جا باید باشد. آنجا، اینجا و همه جا باید ساخته بشود و آماده بشوند تا هر وقت که لازم شد، خودش بتواند روشن بشود و به کار بیفتد. این همان آتشی است که باید همیشه و در همه جا روشن نگاهش داشت.

----

پدر تو کج خلق است. به چشم عزت من را نگاه نمی کند. پیش چشمش آبرومند نیستم! من  فقیر بوده ام که بوده ام، اما حقیر نبوده ام.

----

روی دست بلندت می کنند، اما نه برای اینکه در بالا نگاهت دارند، پسرم. روی دست بلندت می کنند تا بر زمینت بزنند، مادرجان.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید